05-506 Lesznowola
Żwirowa 39/Władysławów

+48 22 757 93 77
guitel@guitel.pl
Znajdź nas na facebooku

 

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

 

1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej OWS) mają zastosowanie do wszelkich transakcji handlowych, w których sprzedającym jest Guitel Polska Sp. z o.o., ul. Żwirowa 39, 05-506 Władysławów (dalej Sprzedający).

2. W sytuacji, gdy Sprzedający podpisze z nabywcą (dalej Kupującym), indywidualną umowę, jej postanowienia zastępują treść OWS, a w przypadku braku stosownych uregulowań – uzupełniają ją.

3. OWS są dostępne w siedzibie firmy oraz na stronie www.guitel.pl

4. Złożenie zamówienia, przyjęcie towaru lub dokumentu sprzedaży jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

PRZEDMIOT OWS

Przedmiotem OWS jest określenie zasad, na podstawie których Sprzedający zobowiązuje się sprzedawać swoje produkty, tj. określenie sposobu dokonywania zamówień, terminów i zasad dostawy, parametrów produktów, możliwości reklamacji, terminów płatności oraz zabezpieczenia przed ewentualnym brakiem zapłaty ze strony Kupującego.

WARUNKI SPRZEDAŻY

1. ZAMÓWIENIA

1.1. Kupujący składa zamówienie w formie faksu lub poczty elektronicznej, lub jeżeli Sprzedający uzna to za niezbędne, w formie listu poleconego. Złożone zamówienie winno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji lub osoby posiadające pełnomocnictwo do dokonywania zamówień w imieniu Kupującego.

1.2. Zamówienie składane przez Kupującego powinno zawierać:

  1. Specyfikację zamawianego produktu (np. kod katalogowy artykułu lub kod EAN),

  2. dokładną ilość zamawianego produktu,

  3. sposób i miejsce dostawy (odbiór własny lub dostawa przez Sprzedającego).

1.3. Sprzedający jest zobowiązany do potwierdzenia zamówienia w terminie do 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia i określenia w nim:

  1. ceny zamówionego produktu,

  2. terminu płatności,

  3. możliwego terminu dostawy,

  4. potwierdzenia rodzaju transportu oraz sposobu odbioru lub dostawy.

1.4. Zamówienie staje się wiążące dla stron, po upływie 2 dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego, chyba że strony postanowią inaczej.

1.5. Rezygnacja Kupującego z zamówienia po upływie terminu wskazanego w pkt 1.4. wiąże się z zapłatą na rzecz Sprzedającego odszkodowania w wysokości kosztów poniesionych przez Sprzedającego na realizację tego zamówienia (szczególnie kosztów transportu) do momentu skutecznego poinformowania o rezygnacji.

2. CENY

2.1. Podstawą ustalenia cen sprzedaży są indywidualne ustalenia pomiędzy Stronami.

2.2. Ceny podawane są w złotych polskich.

2.3. Uzgodniona cena obowiązuje maksymalnie 6 miesięcy. Ceny w sklepie stacjonarnym mogą różnić się od cen podawanych w sklepie internetowym.

3. DOSTAWA

3.1 Sposób realizacji zamówienia negocjowany jest przez strony indywidualnie, a wyniki tych negocjacji Sprzedający zamieszcza w przesyłanym Kupującemu potwierdzeniu zamówienia. Sprzedający podejmie wszelkie możliwe starania, aby dostawa została zrealizowana we wskazanym na potwierdzeniu zamówienia terminie. W sytuacji, gdy Sprzedający, z przyczyn niezależnych od siebie, nie będzie w stanie dostarczyć zamówionych produktów w terminie uzgodnionym przez strony, niezwłocznie powiadomi pisemnie o tym fakcie Kupującego i wskaże najbliższy możliwy termin dostawy.

4. TRANSPORT I DOSTAWA TOWARU

4.1. Dostawa towaru lub jego odbiór przez Kupującego może nastąpić dopiero po pełnym uregulowaniu przez Kupującego ceny nabywanego towaru. W razie takiej potrzeby, przed dostawą towarów i dokonaniem płatności, Sprzedający wystawi Kupującemu fakturę pro-forma na jego prośbę.

4.2. W ramach indywidualnych negocjacji, Sprzedający może udzielić Kupującemu tzw. kredytu kupieckiego czyli odroczyć płatność na okres ustalony z Kupującym. W takim przypadku towar będący przedmiotem transakcji pozostaje własnością Sprzedającego do momentu otrzymania zapłaty. Za nieterminową płatność Sprzedający może naliczyć ustawowe odsetki.

4.3. Sprzedający w miarę możliwości dostarczy zamówione towary własnym transportem pod adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu, chyba że w potwierdzeniu zamówienia poinformuje on Kupującego, iż odbioru zamówionych towarów powinien dokonać sam Kupujący. W przypadku, gdy towar będzie odbierany przez Kupującego własnym transportem, osoba działająca w imieniu lub na zlecenia Kupującego zobowiązana jest przedstawić stosowne upoważnienie do odbioru towaru.

4.4. Z chwilą przekazania towaru Kupującemu, Sprzedający zwolniony jest z odpowiedzialności za szkody związane z jego dalszym transportem.

4.5. W dniu wydania produktów Kupujący dokonuje, w miejscu jego przekazania, odbioru ilościowego i jakościowego oraz niezwłocznie informuje o wystąpieniu ewentualnych nieprawidłowości. Brak takiej informacji w ciągu 5 dni roboczych od daty odbioru zwalnia Sprzedającego z obowiązku przyjęcia reklamacji.

4.6. Kupujący lub osoba upoważniona do odbioru towarów zobowiązana jest potwierdzić odbiór towarów poprzez podpisanie stosownego dokumentu (WZ, Zlecenie Załadunku etc).

4.7. Kupujący jest zobowiązany dokonać oględzin produktów i opakowań w chwili odbioru.

5. PŁATNOŚĆ

5.1. Wszelkie płatności na rzecz Sprzedającego winny być dokonywane na podstawie wystawionej przez Sprzedającego faktury lub faktury pro-forma w formie przelewu bankowego na rachunek Sprzedającego wskazany w tych dokumentach lub ewentualnie w kasie firmy.

5.2. Za płatność w terminie rozumiana jest data uznania rachunku bankowego Sprzedającego.

5.3. Niezależnie od uprzednich ustaleń, w przypadku braku płatności w terminach, wszelkie należności Kupującego względem Sprzedającego stają się natychmiast wymagalne, a ponadto Sprzedający może wstrzymać kolejne planowane dostawy i realizację zamówień Kupującego.

5.4. Sprzedający zastrzega sobie prawo sprzedaży, fakturowania, ubezpieczania oraz cesji należności powstałych w wyniku niniejszej umowy.

5.5. Sprzedający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada numer NIP: 1230900908.

6. REKLAMACJE

6.1. Reklamacje ilościowe muszą być zgłaszane przy odbiorze lub dostawie towaru. Z reklamacji musi być bezwzględnie sporządzany protokół reklamacyjny przy uczestnictwie odbiorcy i osoby przewożącej/ dostarczającej towar.

6.2. Reklamacje jakościowe muszą być zgłaszane nie później niż w terminie 10 dni roboczych od daty dostawy lub odbioru towaru. Zgłoszenie winno zawierać opis wady i w miarę możliwości dokumentacje fotograficzną.

6.3. Reklamacje dotyczące wad ukrytych, tj. wad, których Kupujący nie mógł ujawnić w chwili wydania produktu, muszą być zgłaszane Sprzedającemu pisemnie w ciągu 10 dni roboczych od daty odbioru lub dostawy.

6.4. W przypadku uznania przez Sprzedającego reklamacji towar przedstawiony przez Kupującego do reklamacji będzie podlegał wymianie na taki sam lub towar o zbliżonych funkcjach użytkowych lub ewentualnie zwrotowi do Sprzedającego.

6.5. W sytuacji, gdy Kupujący powiadomił o istnieniu wady, a wadliwości w danym produkcie Sprzedający nie stwierdził, wówczas Sprzedający jest uprawniony do żądania odszkodowania za koszty, które przedsięwziął w celu usunięcia wady.

6.6. Sprzedający odpowiada jedynie za wady, które uwidoczniły się w warunkach normalnego użytkowania produktu oraz przy właściwym, zgodnym z instrukcją wykorzystywaniu produktu.

6.7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie produktu.

6.8. Wyłączona jest reklamacja na towary tego samego rodzaju jak dostarczone przez Sprzedającego lecz zakupione u innych sprzedawców.

6.10. Zarówno reklamacje ilościowe jak również jakościowe nie zwalniają Kupującego z obowiązku terminowej realizacji płatności.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Wszelkie spory mogące powstać w związku ze stosowaniem niniejszych OWS będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej.